گیلامرد کیست؟

گیلامرد چیست؟

گیل و آمرد، دو قوم کهن ساکن شمال ایران بودند. گیل ها در گیلان و آمردها در مازندران می زیستند. در همین مناطق اقوام دیگری، همچون تپورها، تالوش ها، و… هم زندگی می کردند که طبرستان (تپورستان) و تالش برگرفته از همین نامهاست.

نویسنده گیلامرد کیست؟

در میان پیام هایی که در این وبلاگ گذاشته می شود، چندین بار درباره هویت نویسنده یا نویسندگان گیلامرد پرسیده شده است. این اشکال هم وارد است که وبلاگ نویسان در زیر هر مطلب، نام خود را می نویسند، اما گیلامرد چنین نمی کند. حقیقت این است که چون نویسنده این سایت، فکر می کند که نوشته هایش مهمتر از خودش هستند، ترجیح می دهد با نام “گیلامرد” شناخته شود و امیدوار است خوانندگان او را با این عنوان بپذیرند.

گیلامرد را مردی متاهل و ساکن تهران در نظر بگیرید. شهروندی ساده که دوست دارد دیگران حرف هایش را بشنوند.